ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعقل کردن

لغت‌نامه دهخدا

تعقل کردن . [ ت َع َق ْ ق ُ ک َ دَ ] (مص مرکب ) فکر کردن در کاری و دریافتن و هوشیدن . (ناظم الاطباء). و رجوع به تعقل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ