ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعریب

لغت‌نامه دهخدا

تعریب . [ ت َ ] (ع مص ) پاک کردن زبان از غلطگویی . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). پاک کردن سخن از خطا. (آنندراج ). مهذب ساختن سخن از لحن . (از اقرب الموارد). || سخن پیدا گفتن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || بریدن شاخ خرما. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). بریدن شاخ خرما و آشکار کردن و تشذیب آن . (از اقرب الموارد). || نشتر کردن اشاعر ستور را سپس آن داغ کردن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || زشت نمودن قول یا فعل کسی را و بازگردانیدن بر آن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). عرب علیه قبح علیه کلامه . (الاساس از اقرب الموارد). || از قوم گفتن و حجت آوردن برای ایشان . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). || نیک نوشیدن آب صافی را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). فراوان نوشیدن آب صافی را. (از منتهی الارب ). || آزمند گشن گردانیدن گاو نر، ماده را. || به انکار بازگردانیدن . || سخن عجمی را عربی کردن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). اسم عجمی را بر روش عرب بیان کردن و عربی کردن آن . (از اقرب الموارد). || کمان عربی ساختن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). اتخاذ کمان یا اسب عربی را. (از اقرب الموارد). || تباه گردیدن ذرابت معده (؟). (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). بیمار ساختن فساد معده کسی را: عربه العرب ؛ مرضه الذرب .(از اقرب الموارد). || فحش گفتن و سخن زشت بر زبان راندن . || بیعانه دادن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ