ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعرب

لغت‌نامه دهخدا

تعرب . [ ت َ ع َرْ رُ ] (ع مص ) بیابانی شدن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). در بادیه جای گرفتن و بیابانی شدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || خویشتن را به عرب مانند کردن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). تخلق به اخلاق عرب و تشبیه به آنان کردن . || دوستی نمودن زن برای شوی خود. (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ