ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تسور

لغت‌نامه دهخدا

تسور. [ ت َ س َوْوُ ] (ع مص ) به دیوار بر شدن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). بر دیواربرآمدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). بر دیوار برشدن . و از راه دیوار به خانه شدن . (مجمل اللغة). بر بالای دیوار شدن . (از اقرب الموارد) (از متن اللغة) (از المنجد). تسلق . و رجوع به تسلق شود. || دست آورنجن در دست کردن . (تاج المصادر بیهقی ). یاره بر دست خود نهادن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). دست برنجن به دست کردن . (از متن اللغة) (از المنجد) (ازاقرب الموارد). و رجوع به سوار شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ