ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تسمیح

لغت‌نامه دهخدا

تسمیح . [ ت َ ] (ع مص ) نرم رفتن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). آسان رفتن . (از متن اللغة) (از اقرب الموارد) (ازالمنجد). || راست کردن نیزه . (تاج المصادر بیهقی ). راست کردن نیزه به ثقاف . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از متن اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). || شتابی کردن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). اسراع . (متن اللغة) (اقرب الموارد) (المنجد). || گریختن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از متن اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). || آسان کردن . (تاج المصادر بیهقی ). آسانی کردن با کسی . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از متن اللغة).آسانی و نرمی کردن و منه المثل : اذا لم تجد عزاً فسمح ؛ ای فکن لیناً و منه ُ، و سمَّح للقرینة بالقیاد. (از اقرب الموارد). آسانی و نرمی کردن . (از المنجد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ