ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تسمح

لغت‌نامه دهخدا

تسمح . [ ت َ س َم ْ م ُ ] (ع مص ) مسامحه و سهل کاری . (فرهنگ نظام ). سهل گرفتن در چیزی . (از متن اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ