ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تسلیف

لغت‌نامه دهخدا

تسلیف . [ ت َ] (ع مص ) پیش فرستادن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی )(منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از متن اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). || نهاری دادن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). ناشتاشکن دادن کسی را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از متن اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). || ناشتا شکستن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). ناشتایی خوردن . (از متن اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). || مهیا کردن ناشتایی کسی را. (از اقرب الموارد). || بها پیش دادن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || قرض دادن کسی را. (از اقرب الموارد) (از المنجد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ