ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترلیون

لغت‌نامه دهخدا

ترلیون . [ ت ِ رِ ی ُ ] (فرانسوی ، اِ) تریلیون در علم حساب نام طبقه ٔ پنجم است که عدد سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم باشد به این شکل :
طبقه ٔاول طبقه ٔدوم طبقه ٔسوم طبقه ٔچهارم طبقه ٔپنجم
321 321 321 321 321
لفظ مذکور فرانسوی است . (فرهنگ نظام ). این عدد در کتابهای لغت فرانسه متفاوت درج شده از آن جمله در لاروس کبیر(لاروس قرن بیستم ) و لاروس کوچک چاپ 1952 یک میلیون میلیون ( 1012) آمده ولی در لاروس کوچک چاپ 1959 یک میلیون بیلیون ( 1018) و در لاروس کوچک چاپ 1964 یک میلیارد میلیارد. (یک با هیجده صفر ضبط شده است . صاحب کتاب لغت و بستر در ذیل کلمه ٔ بیلیون آرد: در انگلستان و آلمان یک میلیون میلیون است و در فرانسه و آمریکا و جاهای دیگر هزار میلیون است و چنین اشتباهی در موارد استعمال اصطلاحات ترلیون و کاترلیون وجود دارد. و همین کتاب در ذیل کلمه ٔ ترلیون آرد: در فرانسه و آمریکا هزار بلیون (1000000000000) و در انگلستان و آلمان (1000000000000000000) است - انتهی .
در سیستم فرانسه نمره ای است که معمولا در امریکا هم متداول است و آن سه بار هزار را در یک هزار ضرب کنند. (1000000000000) و در سیستم انگلستان ده به قوه ٔ 18 ( 1018) است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ