ترجمه مقاله

ترسناک

لغت‌نامه دهخدا

ترسناک . [ ت َ ] (ص مرکب ) مخوف و خوفناک و خطرناک و هولناک . (ناظم الاطباء). || بیمناک . هراسناک . وحشتناک . خائف : و پارسیان از وی سخت ترسناک بودند و هرگاه رجوع به بهرام کردندی و شکایتی نمودندی ایشان را تسکین دادی . (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 78).
پیل شاهی است لیک باهیبت
همه کس ترسناک ازاین صولت .

سنائی .


بدل گفت آن به که شیری کنم
در این ترسناکان دلیری کنم .

نظامی .


توانگر که باشد زرش زیر خاک
ز دزدان بود روز و شب ترسناک .

نظامی .


برآسود بر خاک از آن ترس و باک
غم و درد برد از دل ترسناک .

نظامی .


نه ایم از هجوم عرب ترسناک
ز بسیاری وحش صحرا چه باک ؟

هاتفی (از آنندراج ).


و رجوع به ترس و ترسناکی شود.
ترجمه مقاله