ترجمه مقاله

ترسانک

لغت‌نامه دهخدا

ترسانک . [ ت َ ن َ ] (اِ مرکب ) مَتَرس ِ خرمن و مزرعه و باغ . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). مَتَرْسَک .
ترجمه مقاله