ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تردة

لغت‌نامه دهخدا

تردة. [ ت ُ دَ ] (ع اِ) به اسپانیایی تردو، نوعی مرغ که آنرا باسترک گویند: وفتح الجاب فأخرج منه مندیلا فیه اثنتاعشر تردة مارأیت مثل بیاض شحومها و هی مسلوقه . در این عبارت تردةبرابر با زرزور ابیض است . و الکالا تردو را زرزور میداند. رجوع به تردله شود.(از دزی ج 1 ص 144). و رجوع به تردلا و تردنشا شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ