ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تراورس

لغت‌نامه دهخدا

تراورس . [ تْرا / ت ِ وِ ] (فرانسوی ، اِ) چوبها و تخته هائی که در راه آهن زیر خطوط آهن در عرض می گذارند. لفظ مذکور فرانسوی است و جزء زبان فارسی نشده است .(فرهنگ نظام ). اما امروزه در فارسی به کار می رود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ