ترجمه مقاله

تدوید

لغت‌نامه دهخدا

تدوید. [ ت َدْ ] (ع مص ) گرم درافتادن طعام . (تاج المصادر بیهقی ). گرم در طعام افتادن . (زوزنی ). گرم ناک شدن طعام . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد). || بر بانوج نشستن و بر هوا آمد و رفت نمودن غلام . (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (ذیل اقرب الموارد).
ترجمه مقاله