ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تدرس السنقل

لغت‌نامه دهخدا

تدرس السنقل . [ ] (اِخ ) از مترجمین کتب حکمت و طب از زبان یونانی بعربی درزمان خلفای عباسی . ذبیح اﷲ صفا آرد: ضبط اسم تدرس (تذرس ) السنقل بدرستی بر من معلوم نیست . شاید تدرس (تذرس ) و تذاری و ثادری الاسقف همه یکی و هم ریشه با کلمه ٔ ثیادورس یا ثیاذورس باشد. در آغاز نسخه ٔ خطی ترجمه ٔ انالوطیقا الاولی ... اسم ناقل تذاری آمده و بنابراین تذاری و ثیادورس (اسم ناقل همین کتاب در الفهرست ) یکی است و از کجاست که این مرد همان نباشد که یک باردیگر در الفهرست و طبقات الاطبا بشکل تذرس السنقل آمده و ترجمه هایی از کتب حکمت بدو نسبت داده شده . اشکال این تطبیق در اینجاست که ابن الندیم با چند کلمه فاصله تذرس السنقل و تذاری را چون دو تن آورده است و اگر یکی از این دو، تکراری نباشد که بوسیله ٔ نُسّاخ ...صورت گرفته باشد باید آن دو اسم را از یک شخص یعنی از ثیادورس بدانیم که از تصحیف تِدُرُس پدید آمده باشد و برای من تقریباً در این که تذرس و ثادری و تذاری و تیادورس هم صورتهای مختلفی از اسم عربی شده ٔ تئودورس هستند تردیدی نیست . راجع به السنقل فعلاً اظهاری نمی توانم کرد. (تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی ص 362).رجوع به عیون الانباء ص 204 و قاموس الاعلام ترکی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ