ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخس

لغت‌نامه دهخدا

تخس . [ ت ُ] (ص ) بچه ٔ شرور و شیطان . (فرهنگ نظام ). در تداول عوام و زنان ، صفت کودکان بی آرام و شیطان . سخت مولع به بازی و بهانه گرفتن و اذیت کردن کسان و این صفت را برای کودکان تا چهارده و شانزده سالگی آرند. سخت شریر و شوخ . گمان می کنم این کلمه از تخشا بمعنی کوشنده و سعی کننده مانده است . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ