ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخس کردن

لغت‌نامه دهخدا

تخس کردن . [ ت ُ ک َ دَ ] (مص مرکب ) در تداول عوام ، تقسیم کردن . بخش بخش به کسان مختلف دادن ، چنانکه پولی را بقرض دادن به چندین کس .توزیع کردن . پراکندن . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ