ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخسانجکث

لغت‌نامه دهخدا

تخسانجکث . [ ت َ ک َ ] (اِخ ) از قرای سغد سمرقند است و ابوجعفر محمد التخسانجکثی از آنجا است . (معجم البلدان ج 2 ص 368).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ