ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخسانجکثی

لغت‌نامه دهخدا

تخسانجکثی . [ ت َ ک َ ] (ص نسبی ) منسوب به تخسانجکث . (معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ