ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تجنیس مردد

لغت‌نامه دهخدا

تجنیس مردد. [ ت َ س ِ م ُ رَدْ دَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به تجنیس مزدوج شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ