ترجمه مقاله

تجربه

لغت‌نامه دهخدا

تجربه . [ ت َ رِ ب َ ] (مص )آزمودن . (فرهنگ نظام ). تجربة. رجوع به تجربة شود.
ترجمه مقاله