ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تجاوزکاری

لغت‌نامه دهخدا

تجاوزکاری . [ ت َ وُ] (حامص مرکب ) تجاوز کردن . رجوع به تجاوزکار شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ