ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تجاوزکارانه

لغت‌نامه دهخدا

تجاوزکارانه . [ ت َ وُ ن َ / ن ِ ] (ص نسبی ، ق مرکب ) رجوع به تجاوز و تجاوزکار شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ