ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تبوذکی

لغت‌نامه دهخدا

تبوذکی . [ ت َ ذَ ] (اِخ ) سمعانی آرد: ... ابوسلمةبن موسی بن اسماعیل التبوذکی المنقری از مردم بصره . وی از همام بن یحیی و حمادبن سلمة و بصریان روایت کرده و ابوخلیفه ... از وی حدیث کرده است و بسال 223 هَ . ق . درگذشت و از پرهیزکاران و ثقات بوده است . (از انساب سمعانی ج 1 ورق 103 ب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ