ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تبودک

لغت‌نامه دهخدا

تبودک . [ ت َ دَ ] (ع اِ) دزی در ذیل قوامیس عرب آرد: همچنین با دال و ذال (تبوذک ) کسی که محتویات اندرون مرغان فروشد. و محیط المحیط گوید که این پارسی است . (دزی ج 1 ص 141). رجوع به تبوذک در شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ