ترجمه مقاله

تبنچه

لغت‌نامه دهخدا

تبنچه . [ ت َ ب َ چ َ / چ ِ ] (اِ) همان تپانچه ٔ معروف که بتازیش لطمه خوانند. (آنندراج ). رجوع به تپانچه و طپانچه و لطمه شود.
ترجمه مقاله