ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاکسی

لغت‌نامه دهخدا

تاکسی . (فرانسوی ، اِ) کلمه ٔ فرانسه متداول در زبان فارسی است و اختصار کلمه ٔ «تاکسی -اتو» میباشد. اتومبیل کرایه که در داخل شهرها مسافران را از نقطه ای به نقطه ٔ دیگر برد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ