ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاکسی متر

لغت‌نامه دهخدا

تاکسی متر. [ م ِ ] (فرانسوی ، اِ مرکب ) آلتی که مسافت طی شده ٔ یک اتومبیل یا مدت زمانی را که اتومبیل مشغول راه پیمائی است ، حساب کند و بطور خودکار کرایه را نشان دهد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ