ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاکسیل

لغت‌نامه دهخدا

تاکسیل . (اِخ ) راجه ٔ هندو که با اسکندر کبیر متحد شد و او را در فتح هند حمایت کرد. وی فرمانروای کشور بزرگی بین هند و هیمالیا بود. ابتدا سعی کرد که با یونانیان مقاومت کند ولی چون مغلوب گشت ، روش خود را تغییر داد و با اسکندر همدست گردید تا بدین وسیله بر وسعت کشور خود بیفزاید. اکنون گمان کنند که تاکسیل نام این فرمانروا نبوده بلکه نام پایتخت کشور وی بود که امروزه اتوک نامیده میشود. (رجوع به ماده ٔ بعد و تاکسیلا شود). قاموس الاعلام ترکی ذیل کلمه ٔ «تاقسیل »آرد: نام یکی از سلاطین قدیمه ٔ خطه ٔ سند واقع در شمال غربی هندوستان است . اسکندر کبیر این پادشاه را مغلوب و کشور وی را ضبط نمود اما بشخص وی بی حرمتی نکرد.رجوع به تاریخ ایران باستان ج 2 ص 1784، 1780، 1791،1853، 1863، و ج 3 ص 1967، 1968، 1993 و 2057 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ