ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاپ تاپ

لغت‌نامه دهخدا

تاپ تاپ . (اِ صوت مرکب ) نام آواز زدن کف دست بر متکا یا بر بالشت یا بر پشت کسی و مانند آن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ