ترجمه مقاله

تانتال

لغت‌نامه دهخدا

تانتال . (فرانسوی ، اِ) نوعی از مرغان بلندپای برنگهای سفید و گلی دارای خالهای سیاه از جانوران نواحی استوائی آمریکا است .
ترجمه مقاله