ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تام و تمام

لغت‌نامه دهخدا

تام و تمام . [ تام ْ م ُ / م م وَ ت َ ] (ص مرکب ) از اتباع . کامل . بی عیب . کامل از هر جهت . اقصی کمال ممکن . بدون نقص .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ