ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تالیوم

لغت‌نامه دهخدا

تالیوم . (فرانسوی ، اِ) مأخوذ از فرانسه در شیمی متداول است . از اجسام بسیط و فلزی است ، سفیدرنگ که در سال 1816م . کشف شد. این جسم در سولفور آهن و مس یافت شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ