ترجمه مقاله

تالین

لغت‌نامه دهخدا

تالین . [ ی َ ] (اِخ ) ژان - لامبر (1767 - 1820 م .). وی یکی از مردان سیاسی و انقلابی فرانسه بود و در پاریس متولد شد و در همان جا درگذشت . پدرش صاحب مهمانخانه و خود عضو تجارتخانه بود، روزنامه ٔ «لامی دِ سیتُوایَن » را منتشر ساخت ولی موفقیتی بدست نیاورد. پس از «دهم اوت » منشی محکمه ٔ کمون پاریس شد و در مقابل کنوانسیون از اعضاء کمون دفاع کرد و سپس عضو مجلس کنوانسیون شد و نتوانست از مخالفت با کشتار سپتامبر خودداری کندو در مخالفت با «ژیروندن ها» انتقام جویی خود را آشکار ساخت و علیه روبسپیر رأی داد. در دسامبر 1794 م . با خانم «فونتنای » ازدواج کرد. بانوی مذکور همان کسی است که بعدها پس از مرگ روبسپیر به «نوتردام دو ترمیدور» ملقب شد و در دورانی که تالین در مصر بود، خانم مذکور افتضاحاتی برپاساخت از آن جمله صاحب سه اولاد شد که یکی از آنها دکتر «کابارو» متوفی بسال 1870 م . است و چون تالین به پاریس برگشت ، او را طلاق داد. آنگاه بنا بخواهش خود کنسول «الیکانت » اسپانیا شد و پس از چند سال بپاریس بازگشت و در همان جا درگذشت . رجوع بماده ٔ بعد شود.
ترجمه مقاله