ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاشان

لغت‌نامه دهخدا

تاشان . (اِخ ) (امیر...) از بزرگان دربار پادشاهان قراختای کرمان است ، بسال 675 هَ . ق . که خواجه صدرالدین ابهری بجای قاضی فخرالدین بوزارت نصب شده بود، سلطان محمودشاه را در صحبت امیر تاشان به اردوی اصفهان فرستاد. رجوع به تاریخ گزیده ص 534 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ