ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تازه اندرز

لغت‌نامه دهخدا

تازه اندرز. [ زَ / زِ اَ دَ ] (اِ مرکب ) اندرز تازه . اندرز نو :
بگویم یکی تازه اندرز نیز
که آن برتر از دیده و جان و چیز.

فردوسی .


رجوع به تازه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ