ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاریخ مصر جدید

لغت‌نامه دهخدا

تاریخ مصر جدید. [ خ ِ م ِ رِ ج َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون در ذیل کلمه ٔ تاریخ آرد: و از آنجمله تاریخ قبط جدید است . نام ماههای آن عبارتند از: توت ، بابه ، هثور، کیهک ، طوبه ، امشیر، برمهات ، برمرزه ، بشنسد، بونه ، ابیب ، مسری . و روزهای سالشان مانند روزهای سال رومی است ولی ماههای این سال سی روزی است و خمسه ٔ مسترقه را به آخرین ماه سال که مسری است افزایند و کبیسه را در حقیقت به آخر سال افزایند و اول سال آنها که بیست وهفتم ماه «آب » رومی است مگر آنکه سال رومی کبیسه ای باشد که در آن هنگام اول سال سی ام آن ماه است و مبداء این تاریخ هنگام چیرگی دقیانوس پادشاه روم بر مصر است و آن از مبداء تاریخ روم 217291 روز مؤخر است . و ابتدایش روز جمعه است و مردم مصر و اسکندریه براین تاریخ اعتماد دارند. (کشاف اصطلاحات الفنون چ احمد جودت ج 1 ص 65). رجوع به تاریخ مصر و تاریخ مصر قدیم شود. بیرونی در التفهیم آرد: ... و اما قبطیان نو که اکنون اند و سالها کبیسه همی کنند با رومیان تاریخ از «اغسطس » دارند که اول قیصر بوده است و بکتابهای نجومی تاریخ «دقلطیانوس » یافته همی شود و این آخر ملکان روم است که کافر بودند و از پس او ترسا شدند. (التفهیم چ جلال همائی ص 238). رجوع بتاریخ مصر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ