ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تارکی نیوس

لغت‌نامه دهخدا

تارکی نیوس . (اِخ ) قدیم (لوسیوس تارکینیوس پریسکوس ) پنجمین پادشاه روم ، در سال 656ق . م . در تارکینی متولد شد (نامش منسوب بهمین جایگاه است )، و بسال 578 ق .م . در روم فوت کرد. قاموس الاعلام ترکی آرد: تارکین (تارکینوس ) حکمران پنجم از حکمرانان قدیم روم است . وی یکی از اهالی ثروتمند قصبه ٔ تارکینه بوده ، پدرش «دمارات » نام داشته و از «کورنت » بدین محل نفی و تبعید شده بود. زوجه اش که ادعای اِخبار از آینده را داشت وی را وادار کرده که بسال 627 ق . م . بروم برود، وقتی که به آنجا رسید در سایه ٔ جسارت و درایت خویش توجه اهالی و «آنقوس » پادشاه وقت را جلب نموده تا آنجا که شاه مزبور بهنگام وفات وی را وصی و قیّم پسران صغیر خود قرار داده . در آن عهد سلطنت در کشور رم موروثی نبوده پس در سال 615 ق . م . او را بپادشاهی انتخاب نمودند. وی بتزیین و توسعه ٔ شهر روم پرداخت و بنای مشهور کاپیتوله را ساخت و اقوام همجوار خود را مطیع و فرمانبردار نمود، و اراضی بسیار ضبط کرد و بر قدرت روم افزود، پس بسال 578 ق . م . پسران آنقوس وی را بقتل رساندند و دامادش «سرویوس تولیوس » جانشین وی گردید.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ