ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تارکینی

لغت‌نامه دهخدا

تارکینی . (اِخ ) شهر باستانی «اِتروری » ، تارکی نیوس قدیم . رجوع به همین نام شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ