ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاج الکتاب

لغت‌نامه دهخدا

تاج الکتاب . [ جُل ْ ک ُت ْ تا ] (اِخ ) سرخسی رجوع به تاج الکتاب ظهیرالدین سرخسی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ