ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاجر

لغت‌نامه دهخدا

تاجر. [ ج ِ ] (اِخ ) پیرنیا آرد: پارسیها داریوش را تاجر... خوانند... چه او در هر کاری چانه میزد... (ایران باستان ج 2 ص 1471).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ