ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاترا

لغت‌نامه دهخدا

تاترا. (اِخ ) مجموع ارتفاعات جبال کاراپات واقع مابینا سلواکی و گالیس بارتفاع 2663 گز.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ