ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تابس شرم

لغت‌نامه دهخدا

تابس شرم . [ ب َ ش َ رَ م َ ] (اِخ ) مأخوذ از سانسکریت موضعی است در جنوب سنکهت . (ماللهند ص 154).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ