ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بی

لغت‌نامه دهخدا

بی . (اِ) کرم وپروانه . (ناظم الاطباء). بید. (از اشتینگاس ). ظاهراًمصحف یا لهجه ای است «بید» را. و رجوع به بید شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ