ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بی

لغت‌نامه دهخدا

بی . [ ب َی ی ] (ع ص ) (از «ب ی ی ») مرد ناکس و فرومایه و ابن بَی ّ مثله . (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ