ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بی ریخت

لغت‌نامه دهخدا

بی ریخت . (ص مرکب ) (از: بی + ریخت ) بی اندام . بی قواره . بدترکیب . بدشکل (در انسان و حیوان و جامه ). رجوع به ریخت شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ