ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیوگان

لغت‌نامه دهخدا

بیوگان . [ وَ / وِ ] (اِ) ج ِ بیوه ، بمعنی زن شوی مرده :
ستمدیده را دادبخشی کنی
شب بیوگان را درخشی کنی .

نظامی .


و رجوع به بیوه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ