ترجمه مقاله

بیهین

لغت‌نامه دهخدا

بیهین . (ص نسبی ) بهین . (السامی فی الاسامی ص 108). بهتر. || تندرو. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله