ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیلینی

لغت‌نامه دهخدا

بیلینی . (اِخ ) در ادبیات روسی مجموعه ٔ عظیمی از اشعار قهرمانی و داستانی قدیم روسیه (بعضی از قرن 11 م .) که قرنها دهان بدهان میگشت ، وسرانجام در قرن 18 م . جمعآوری و تحقیق در آنها آغازشد. اشخاص داستانهای بیلینی همه قدرت فوق طبیعی دارند. اگرچه بیلینی در نتیجه ٔ ورود عناصر خارجی ( اسکاندیناویائی ، بیزانسی شرقی ) تغییراتی یافته است ولی سخت جنبه ٔ روسی دارد و تأثیر بارآوری در ادبیات ، موسیقی و هنر روسی داشته است . (دائرة المعارف فارسی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ