ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیلگان

لغت‌نامه دهخدا

بیلگان . [ ب َ ل َ ] (اِخ ) مؤلف مجمع الفصحاء نویسد: بیلقان که صاحب برهان با قاف نوشته است یقیناً با «گ » بوده و بیلقان معرب آن است . رجوع به بیلقان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ