ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیقور

لغت‌نامه دهخدا

بیقور. [ ب َ / ب ِ ] (اِ) لولو. یک سرودو گوش . بخ . کخ . (یادداشت مؤلف ). رجوع به کخ شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ